Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Polityka prywatności i polityka "cookies" strony www.bankobranie.pl

800 zł od Santandera600 zł od Millennium500 zł od ING7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

Polityka prywatności i polityka "cookies" strony www.bankobranie.pl

Oto Polityka Prywatności strony internetowej Bankobranie.pl (dawniej bankobranie.blogspot.com). Dokładam wszelkich starań, by gromadząc i przetwarzając dane osobowe Czytelników, choć jako bloger robię to w bardzo ograniczonym zakresie, działać w ramach przepisów obowiązującego prawa. Firma o nazwie DAJMI S.K.A., którą - jak zauważysz poniżej - podaję jako administratora danych osobowych, to moja prywatna działalność, którą stworzyłem na potrzeby zarządzania stroną bankobranie.blogspot.com. Zatem, odwiedzając moją stronę, jak również pozostawiając mi swój adres e-mail możesz być pewien, że wszystko zostanie wyłącznie między nami. A jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, jak wygląda realizowana przeze mnie polityka prywatności, to zapraszam do lektury poniżej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem strony i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Bankobranie.pl jest DAJMI S.K.A., wpisana do KRS dn. 14.01.2022 r. przez sąd w Poznaniu pod nr. 0000946509, NIP: 7861726417, REGON: 520982963. Adres do korespondencji: ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, 
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 4. przechowywane na bezpiecznych serwerach

4. Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej bankobranie.pl chronione są prawem, w tym prawami autorskimi i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

6. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę o nie korzystanie ze strony internetowej.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


1. Dane osobowe zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
 1. celów marketingowych (Newsletter).

2.Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 1. Adres e-mail,

przy czym podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Czytelnik. 
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Czytelnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Informacje o skorzystaniu przez Czytelnika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest niezbędne do świadczenia przez Bankobranie usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Czytelnika.

6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Bankobranie nie są przekazywane podmiotom trzecim, innym niż te wykorzystywane do rozsyłania newslettera [GetResponse Sp. z o.o. oraz The Rocket Science Group, LLC (MailChimp.com)], chyba że Czytelnik wyrazi na to odrębną zgodę.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieoznaczony od dnia ich przekazania tj. tak długo jak Czytelnik będzie chciał otrzymywać newsletter. W przypadku przesłania informacji o rezygnacji z otrzymywania newslettera dane osobowe zostaną usunięte.

III. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Administrator ze szczególną starannością dobiera partnerów biznesowych, będących właścicielami stron internetowych, których linki zamieszczane są na stronie bankobranie.blogspot.com. Jednakże Administrator nie ma wpływu ani też nie odpowiada za odrębną politykę prywatności prowadzoną przez tych partnerów. Rekomenduje się zatem, aby każdy Czytelnik samodzielnie zweryfikował każdego z nich i podjął decyzję o ewentualnym powierzeniu danych osobowych.

2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone na stronie internetowej bankobranie.blogpsot.com mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

3. Strona internetowa została stworzona po to, aby pomagać w optymalizowaniu współpracy z bankami. Zalecam, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniam. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorem. Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczone w komentarzach.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH


1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bankobranie.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. 
 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


1. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@bankobranie.pl.

4. Czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VI. PLIKI "COOKIES"


1. Strona internetowa bankobranie.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Czytelnika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora przejdź tutaj: https://policies.google.com/privacy;
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora przejdź tutaj: https://www.facebook.com/policy.php;

3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

4. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
 1. sesyjne 
 2. stałe 
 3. analityczne 
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). 
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Czytelnika.
 6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Czytelnika w zakresie zawartości strony internetowej. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Czytelnika, typie strony, z jakiej Czytelnik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. Monitorowania tego typu informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 7. Pliki Cookies “marketingowe”, pomagające prowadzić działania remarketingowe w sieciach reklamowych Google i Facebook. Serwis korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel i Google Ads, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook i sieci reklamowej Google. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Facebook i Google. Informacje zbierane w ramach tych cookies są anonimowe, tj. nie pozwalają serwisowi na identyfikację użytkownika. 

5. Czytelnik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...